ระบบการให้บริการของศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ

ปัจจุบันให้บริการใช้ระบบ Internet ภายในศูนย์เครือข่ายสารสนเทศและภายในมหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในลักษณะ On-line and On-Site โดยมีการเชื่อมต่อระบบการใช้งาน Internet  ดังนี้

1.       MPLS (Multi-Protocol Label Switching) ด้วยเทคโนโลยีของ MPLS เครือข่ายส่วนตัวเชื่อมได้

หลายจุดและรับส่งข้อมูลในเวลาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลากหลายทั้งรูปแบบและความเร็ว มีความเสถียรและปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลสูงด้วยปริมาณช่องสัญญาณ (Bandwidth) ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยสยามมีวงจร Internet ที่ให้บริการอยู่ 2 วงจรหลักที่มีขนาด 1/1 Gbps.  ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานพร้อมรองรับ IP Application ต่างๆ อาทิ VOIP, Routing Protocol, QoS, Multicast และ VDO Conference

2.       Point-to-Multipoint (VPN) สำหรับคณะที่ต้องการใช้ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นข้อมูล

ส่วนการให้บริการศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ และส่วนอื่นมหาวิทยาลัยนั้น มีการให้บริการระบบ Internet ดังนี้

1.       การให้บริการการใช้ระบบ Internet โดยผ่านระบบทางสาย LAN (UTP)

          1.1.    .ให้บริการการใช้ระบบ Internet โดยผ่านการ Login : ใช้งานระบบ (Authentication) ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลในศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสยามเท่านั้น

2.       การให้บริการการใช้ระบบ Internet โดยผ่านระบบไร้สาย (WIFI)

          2.1.   มีอุปกรณ์ปล่อยกระจายสัญญาณ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งมีมากกว่า 180 ตัว ผ่าน SSID : SIAM WIFI และ SIAM XP WIFI โดยผ่านการ Login : ใช้งานระบบ (Authentication) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทาง มหาวิทยาลัยมีนโนบายอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่เข้ามาใช้งานในมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานได้ทันที (AUTO) โดยไม่ต้อง Login

สำหรับภายในห้องของศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ (ห้อง Internet กลาง)

          ปัจจุบันได้จัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเว้นระยะห่าง โดยมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอยู่รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 86  เครื่อง ประกอบไปด้วย

1.       OS : Windows  จำนวน 80 เครื่อง

2.       OS : Mac จำนวน 6 เครื่อง

3.      และโต๊ะว่าง เพื่อรอเครื่องใหม่ที่กำลังจะได้รับอีกจำนวน 30 เครื่อง

สำหรับใช้สำหรับการเรียนการสอน (ห้องเรียน IT48)

– ติดตั้งโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส (Express) เพื่อใช้ในการเรียนวิชาบัญชีจำนวน 49 เครื่อง

 

สำหรับการใช้งานเครื่อง นักศึกษาทุกคนจะต้องสแกนด้วยวัดอุณหภูมิก่อน และมีเจลล้างมือไว้ค่อยบริการ

ส่วนการใช้งานนั้น จะต้อง Login : ใช้งานระบบ (Authentication) ก่อนถึงจะใช้ Internet ได้ และมี WIFI ไว้ให้บริการสำหรับ Device ประเภท Mobile and tablet

ส่วนชนิดการ Account ที่ศูนย์สารสนเทศดูแลและให้บริการอยู่

1.       Google Account (Google g-suite for education) สำหรับ Gmail, Classroom

2.       Microsoft Account  สำหรับ MS Teams, Office 365

3.       Internet Account สำหรับ ใช้ Login Internet ภายในมหาวิทยาลัย

4.       VPN สำหรับใช้ Access ฐานข้อมูล จากนอกมหาวิทยาลัย