ระบบ INTERNET
อีเมล์ (Email Account)
การให้บริการอื่นๆ

แจ้งข่าวสารศูนย์สารสนเทศให้บริการเกี่ยวกับ internet account และ email address สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยสยาม

สำหรับนักศึกษา หรือบุคลากรท่านใดที่ยังไม่มี account เข้าสู่ระบบ ขอให้ท่านติดต่อได้ที่ อาคาร 15 ชั้น 1 ในวันและเวลาทำการ

  • วันจันทร์ - เสาร์
  • ตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น.
  • โทร. 02-457-0068 #5220
<a href="https://moodle.siam.edu/moodle30">ระบบ e-Learning สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์</a>

Service

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
Email account (example@siam.edu)
Email account (example@siam.edu)
Network and Services
Network and Services
e-learning system & website training
e-learning system & website training