นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสยาม

ตามที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ มีผลให้มหาวิทยาลัยสยาม จัดเป็นผู้ให้บริการประเภทที่ ๑ข คือ “ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Access Service Provider)” ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยสยามเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยสยามจึงได้กำหนดนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนี้

 • นโยบายนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่จะเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสยาม รวมไปถึงการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต โดยผ่านทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสยาม โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 • มหาวิทยาลัยสยาม สงวนสิทธิในการเข้าตรวจสอบ เก็บหลักฐานและดำเนินการอันสมควร หากพบว่ามีการละเมิดนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • นิยามศัพท์ต่างๆให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐

หมวดทั่วไป

 • ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสยาม มีไว้เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยสยามเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยสยาม
 • การเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสยาม จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขออนุญาตเข้าใช้ โดยต้องมีการลงทะเบียนการเข้าใช้งาน ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยสยาม
 • ในการขออนุญาตเข้าใช้งาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ใช้ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
 • ผู้ใช้งานจะต้องทำความเข้าใจและลงนามเพื่อยืนยันว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะต้องทำความเข้าใจในส่วนเปลี่ยนแปลงแก้ไข (ถ้ามี)
 • นโยบายการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของผู้ใช้ และหากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความผิดตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยสยาม
 • หากพบว่าผู้ใช้มีการละเมิดนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะถูกลงโทษตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงอาจจะถูกส่งตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย หากการละเมิดนั้นผิดต่อกฎหมายของประเทศ

หมวดที่ ๑ ว่าด้วยระเบียบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต

 • มหาวิทยาลัยสยาม ดำเนินการภายใต้กฎหมาย ดังนั้น การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ใช้สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยสยาม ไม่สนับสนุนหรือยินยอมให้ผู้ใช้ของ มหาวิทยาลัยสยาม กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. Buying your essays online is free shipping. Normally, individuals that are trying to get inexpensive cars are just attempting to get the ideal car that meets their requirements, at In this store you can purchase online, more than 700 varieties of meds products. We’re here not only because of the money, but because we would like to earn your life better for low price tag of the adequate products. When searching for a term paper writer bureau, however, it can be difficult knowing which to proceed with. Our writing company is the best place to acquire great excellent papers without flaws. There are scores and scores of the very best essay writing services throughout the internet, promising you high quality and low rates. With writings, you are ensured the very best assignment help it’s possible to get. You are able to also take ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มหาวิทยาลัยสยาม จะจัดให้มีการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ใช้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นรายบุคคลและมีกฎระเบียบในการใช้งานรหัสผ่าน เช่น จำนวนของตัวอักษร หรือระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนรหัส ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของระบบโดยรวม
 • รหัสผ่านของผู้ใช้ ถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสยาม ไม่อนุญาตให้มีการแจ้งรหัสผ่านที่เป็นข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น และผู้ใช้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด
 • มหาวิทยาลัยสยาม ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อและรหัสผ่านร่วมกัน
 • ผู้ใช้ อาจจะได้รับมอบหมายให้เข้าใช้ระบบงานอื่นๆที่ มหาวิทยาลัยสยามกำหนดให้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฏการใช้ระบบและเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านไว้ ห้ามมิให้เปิดเผยกับผู้อื่นยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร
 • หากจะต้องมีการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ให้ผู้ใช้แจ้งกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อทำเรื่องขอเลิกใช้โดยจะต้องกระทำทันทีที่จะยกเลิกใช้งาน
 • เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบถือเป็นทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ใช้ มีหน้าที่รักษาให้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้รวมไปถึงการ อัพเดท ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์
 • ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นที่มิใช่ของ มหาวิทยาลัย     สยาม ในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของ มหาวิทยาลัยสยาม ยกเว้นได้รับอนุญาตและลงทะเบียนขอใช้งานกับศูนย์สารสนเทศวิชาการ

หมวดที่ ๒ ว่าด้วยการใช้จดหมายอิเล็คทรอนิกส์, การสนทนา และการติดต่อสื่อสารทาง

อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ (e-mail, chat, and others digital communication เช่น การส่ง ไฟล์ หรือการส่งโทรสาร)

 • การส่งข้อมูลใดๆ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐
 • หากพบว่ามีการส่งข้อมูลที่ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือผิดต่อกฏระเบียบของ มหาวิทยาลัยสยาม ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศวิชาการ

หมวดที่ ๓ ว่าด้วยการใช้ Portal ของมหาวิทยาลัยสยาม และการเข้าใช้ อินเทอร์เน็ต

 • ห้ามผู้ใช้โพสต์(Post)ไฟล์ หรือข้อมูลใดๆบน Portal ของมหาวิทยาลัยสยาม หรือ Portal อื่นๆที่

– เข้าข่ายผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐

– มีไวรัส หรือชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์

– ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยสยาม

 • ห้ามผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ หรือข้อมูลใดๆที่

– เข้าข่ายผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐

– มีไวรัส หรือชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์

– ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยสยาม

หมวดที่ ๔ ว่าด้วยการใช้งาน โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมต่างๆ

 • การเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ใช้
 • ให้ผู้ใช้ ต้องใช้โปรแกรม และโปรแกรมประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยสยาม กำหนดให้ใช้ได้เท่านั้น
 • ห้ามผู้ใช้ นำโปรแกรม หรือโปรแกรมประยุกต์ใดๆ มาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากศูนย์สารสนเทศวิชาการและผู้บังคับบัญชาโดยตรง
 • ห้ามผู้ใช้ ใช้โปรแกรม หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์