นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสยาม

ตามที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ มีผลให้มหาวิทยาลัยสยาม จัดเป็นผู้ให้บริการประเภทที่ ๑ข คือ “ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Access Service Provider)” ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยสยามเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยสยามจึงได้กำหนดนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนี้

 • นโยบายนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่จะเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสยาม รวมไปถึงการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต โดยผ่านทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสยาม โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 • มหาวิทยาลัยสยาม สงวนสิทธิในการเข้าตรวจสอบ เก็บหลักฐานและดำเนินการอันสมควร หากพบว่ามีการละเมิดนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • นิยามศัพท์ต่างๆให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐

หมวดทั่วไป

 • ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสยาม มีไว้เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยสยามเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยสยาม
 • การเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสยาม จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขออนุญาตเข้าใช้ โดยต้องมีการลงทะเบียนการเข้าใช้งาน ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยสยาม
 • ในการขออนุญาตเข้าใช้งาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ใช้ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
 • ผู้ใช้งานจะต้องทำความเข้าใจและลงนามเพื่อยืนยันว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะต้องทำความเข้าใจในส่วนเปลี่ยนแปลงแก้ไข (ถ้ามี)
 • นโยบายการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของผู้ใช้ และหากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความผิดตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยสยาม
 • หากพบว่าผู้ใช้มีการละเมิดนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะถูกลงโทษตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงอาจจะถูกส่งตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย หากการละเมิดนั้นผิดต่อกฎหมายของประเทศ

หมวดที่ ๑ ว่าด้วยระเบียบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต

 • มหาวิทยาลัยสยาม ดำเนินการภายใต้กฎหมาย ดังนั้น การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ใช้สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยสยาม ไม่สนับสนุนหรือยินยอมให้ผู้ใช้ของ มหาวิทยาลัยสยาม กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มหาวิทยาลัยสยาม จะจัดให้มีการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ใช้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นรายบุคคลและมีกฎระเบียบในการใช้งานรหัสผ่าน เช่น จำนวนของตัวอักษร หรือระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนรหัส ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของระบบโดยรวม
 • รหัสผ่านของผู้ใช้ ถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสยาม ไม่อนุญาตให้มีการแจ้งรหัสผ่านที่เป็นข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น และผู้ใช้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด
 • มหาวิทยาลัยสยาม ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อและรหัสผ่านร่วมกัน
 • ผู้ใช้ อาจจะได้รับมอบหมายให้เข้าใช้ระบบงานอื่นๆที่ มหาวิทยาลัยสยามกำหนดให้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฏการใช้ระบบและเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านไว้ ห้ามมิให้เปิดเผยกับผู้อื่นยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร
 • หากจะต้องมีการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ให้ผู้ใช้แจ้งกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อทำเรื่องขอเลิกใช้โดยจะต้องกระทำทันทีที่จะยกเลิกใช้งาน
 • เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบถือเป็นทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ใช้ มีหน้าที่รักษาให้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้รวมไปถึงการ อัพเดท ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์
 • ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นที่มิใช่ของ มหาวิทยาลัย     สยาม ในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของ มหาวิทยาลัยสยาม ยกเว้นได้รับอนุญาตและลงทะเบียนขอใช้งานกับศูนย์สารสนเทศวิชาการ

หมวดที่ ๒ ว่าด้วยการใช้จดหมายอิเล็คทรอนิกส์, การสนทนา และการติดต่อสื่อสารทาง

อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ (e-mail, chat, and others digital communication เช่น การส่ง ไฟล์ หรือการส่งโทรสาร)

 • การส่งข้อมูลใดๆ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐
 • หากพบว่ามีการส่งข้อมูลที่ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือผิดต่อกฏระเบียบของ มหาวิทยาลัยสยาม ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศวิชาการ

หมวดที่ ๓ ว่าด้วยการใช้ Portal ของมหาวิทยาลัยสยาม และการเข้าใช้ อินเทอร์เน็ต

 • ห้ามผู้ใช้โพสต์(Post)ไฟล์ หรือข้อมูลใดๆบน Portal ของมหาวิทยาลัยสยาม หรือ Portal อื่นๆที่

– เข้าข่ายผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐

– มีไวรัส หรือชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์

– ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยสยาม

 • ห้ามผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ หรือข้อมูลใดๆที่

– เข้าข่ายผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐

– มีไวรัส หรือชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์

– ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยสยาม

หมวดที่ ๔ ว่าด้วยการใช้งาน โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมต่างๆ

 • การเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ใช้
 • ให้ผู้ใช้ ต้องใช้โปรแกรม และโปรแกรมประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยสยาม กำหนดให้ใช้ได้เท่านั้น
 • ห้ามผู้ใช้ นำโปรแกรม หรือโปรแกรมประยุกต์ใดๆ มาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากศูนย์สารสนเทศวิชาการและผู้บังคับบัญชาโดยตรง
 • ห้ามผู้ใช้ ใช้โปรแกรม หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์