รายชื่อเดือน มิถุนายน 2564

กรณีที่ได้จองสิทธิผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ” ไว้
กรุณายกเลิกสิทธิก่อนมาเข้ารับบริการ

รอบวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564
ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา
****ดาวน์โหลด = > แบบฟอร์มกรอกให้เรียบร้อยและนำติดตัวไปด้วย*****
***แผนผัง = > ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร***
รอบวันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564
ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา
รายชื่อสำหรับบุคลากร
รายชื่อสำหรับนักศึกษา
****ดาวน์โหลด = > แบบฟอร์มกรอกให้เรียบร้อยและนำติดตัวไปด้วย*****
***แผนผัง = > ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร**
*

รอบวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 9 มิถุนายน 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 7 มิถุนายน 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา