รายชื่อเดือน มกราคม 2565

รอบวันที่ 10 มกราคม 2565
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก
เข็ม 1
เข็ม 2-3

รอบวันที่ 11 มกราคม 2565
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก
เข็ม 2-3

รอบวันที่ 12 มกราคม 2565
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก
เข็ม 2-3

รอบวันที่ 13 มกราคม 2565
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก
เข็ม 2-3

รอบวันที่ 14 มกราคม 2565
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก
เข็ม 2-3